Boztorgay, Moldakul Narymbetov

M_085

Artist: Moldakul Narymbetov

Title: Boztorgay

Materials: Oil on canvas

Size in cm: 80 x 118

Year: 1980

Section: Painting